Cariera (anunturile posturilor scoase la concurs)

 • Adresa nr. 1648 din 23.04.2024 privind rezultatul final concurs Referent IA in cadrul Compartimentul Asistenta Sociala Vizualizare
 • Adresa nr. 1635 din 23.04.2024 privind rezultat proba scrisa concurs Referent IA in cadrul Compartimentul Asistenta Sociala Vizualizare
 • Proces-verbal nr. 1498 din 16.04.2024 privind selectie dosar concurs Referent IA in cadrul Compartimentul Asistenta Sociala, Autoritate tutelara Vizualizare
 • Anunt nr. 1299 din 01.04.2024 privind organizare concurs cf. HG 1336 din 08.11.2022 referent – 1 post Vizualizare
  • Referat nr. 1228 din 25.03.2024 privind aprobare organizare Referent treapta profesionala IA – 1 post Vizualizare
 • Anunt nr. 192 din 17.01.2024 privind organizare concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie Consilier Clasa I, Grad Asistent, compartiment Urbanism si Arhiva (Adaugat la data 17.01.2024) Vizualizare,
 • Rezultat selectie dosare nr. 4475 din 15.09.2023 privind concursul Referent Clasa III, Grad Superior Compartiment Urbanism si Arhiva Vizualizare
 • Fisa postului urbanism (Adaugat la data 04.09.2023) Vizualizare
 • Anunt nr. 4145 din 25.08.2023 privind concurs Referent Clasa III, Grad superior, Compartiment Urbanism si Arhiva Vizualizare si Formular inscriere concurs Vizualizare
 • Raport final nr. 4003 din 11.08.2021 privind rezultat final concurs Serviciul Comunitar de Utilitati Publice Vizualizare
 • Anunt nr. 3670 din 16.07.2021 privind concurs functii vacante Serviciul Comunitar de Utilitati Publice Vizualizare
 • Anunt nr. 5513 din 19.11.2020 privind concurs promovare in grad profesional  Vizualizare
 • Anunt nr. 2427 din 21.05.2020 privind suspendare concurs pe perioada starii de alerta a concursului de secretar generat UAT Iancu Jianu: click aici
 • Anunt concurs in 22.05.2020 pentru ocuparea functiei vacante de conducere de secretar general al UAT Iancu Jianu: click aici

Anunt concurs nr. 412 din 22.01.2020 Primăria comunei Iancu Jianu, Judeţul Olt cu sediul in str. Barbu Ştirbei nr. 152 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de expert pentru rromi

 Condiţii generale de participare la concurs:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să indeplinească următoarele condiţii generale, conform art 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o state de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
 Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
-studii superioare
-cunoştinţe operare calculator – Microsoft, Word, Excel, Internet Explorare
Concursul se va organiza conform calendarului următor
14.02.2020. ora 10:00: proba scrisă;
20.02.2020. ora 10:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun ia sediul instituţiei pana pe data de 07.02.2020 orele 12.00. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNŢ CONCURS  NR. 2555 din 03.07.2018 Primăria comunei Iancu Jianu, judetul Olt organizează concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de referent (casier) si referent cu atributii de asistenta sociala. Pentru mai multe detalii: click aici

 ANUNŢ CONCURS  NR. 2151 din 05.06.2018 Primăria comunei Iancu Jianu, judetul Olt organizează concurs pentru ocuparea postului vacant Administrator la sediul SC Servicii Publice SRL Iancu Jianu, jud. Olt. Pentru mai multe detalii: click aici


ANUNŢ CONCURS  NR. 1526 din 19.04.2018 Primăria comunei Iancu Jianu, judetul Olt organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de referent (casier) in data de 14.05.2018 proba scrisa si data de 16.05.2018 proba interviu, la sediul primăriei Iancu Jianu, Jud.0lt, strada Barbu Ştirbei nr.152.


ANUNŢ CONCURS  NR.3076 din 10.08.2017 Primăria comunei Iancu Jianu, judetul Olt organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de asistent medical comunitar in data de 04.09.2017 proba scrisa si data de 06.09.2017 proba interviu, la sediul primăriei Iancu Jianu, Jud.0lt, strada Barbu Ştirbei nr.152.

 CONDIŢII DE DESFĂŞURARE
Concursul se organizează in 3 etape:
-selectarea dosarelor de inscriere -29.08.2017,ora 12,00
-proba scrisa in data de 04.09.2017 ora 10,00
-proba interviu in data de 06.09.2017,ora 10,00
Dosarele de inscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs pana in data de 28.08.2017, orele
16,00 si trebuie sa cuprindă:
-cerere de inscriere la concurs
-copie act de identitate
-copie carnet munca
-cazier judiciar sau declaraţie ca nu are antecedente penale
-copie diploma studii.
-adeverinţa medicala care atesta starea de sănătate,
-curriculum vitae
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS.
-certificat de competenta.
-studii absolvite de asistent medical cu diploma
-vechime un an in specialitate.
-certificat de membru al OANGMAMR.
-Aviz de libera practica
-autorizaţie de răspundere civila profesionala.
Tematica pentru concurs este prevăzuta in anexa la prezentul anunţ. Pentru mai multe detalii click aici.

Proces vebal nr. 2713 din 18.07.2017 privind rezultate selectarii dosarelor pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar: click aici


Anunt nr. 2544 / 03.07.2017 Primaria comunei Iancu Jianu organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacanta de asistent medical comunitar in data de 31.07.2017 – proba scrisa si 02.08.2017 – proba interviu, la sediul Primariei Iancu Jianu.

Pentru mai multe detalii: click aici si bibliografie 1: click aici, bibliografie 2: click aici.

 Proces vebal nr. 3642 din 19.09.2016 privind rezultate selectarii dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator public: click aici


Anunt nr. 3307 / 30.08.2016 Primaria comunei Iancu Jianu organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacanta de administrator public in data de 21.09.2016 – probo scrisa si 23.09.2016 – proba interviu, la sediul sau din strada Barbu Stirbei nr.152. Pentru mai multe detalii: click aici si biblioteca: click aici


Anunt nr. 3696 / 28.09.2015 Primaria comunei Iancu Jianu organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacanta de casier – compartimentul impozite si taxe locale.

Concursul se organizeaza la sediul Primerie comunei Iancu Jianu in data de 19.10.2015, ora 09:00 proba scrisa si in data de 21.10.2015, ora 09:00 – interviul.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 08.10.2015 la registratura institutiei. Pentru mai multe detalii: click aici


Anunt nr. 3697 / 28.09.2015 Primaria comunei Iancu Jianu organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacanta de sofer microbuz scolar.

Concursul se organizeaza la sediul Primerie comunei Iancu Jianu in data de 19.10.2015, ora 09:00 proba scrisa si in data de 21.10.2015, ora 09:00 – interviul, proba practica.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 08.10.2015 la registratura institutiei. Pentru mai multe detalii: click aici


Anunt nr. 2483 / 02.07.2015 Primaria comunei Iancu Jianu organizeaza concurs de ocupare a functiei publice temporar vacanta de referent, cl. III, grad profesional superior-compartiment ” stare civila”.

Concursul se organizeaza la sediul Primerie comunei Iancu Jianu in data de 22.07.2015, ora 10:00 proba scrisa si in data de 24.07.2015, ora 10:00 – interviul.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 10.07.2015 la registratura institutiei. Pentru mai multe detalii: click aici


Anunt nr. 2341 / 23.06.2015 Primaria comunei Iancu Jianu organizeaza concurs de ocupare a functiei publice temporar vacanta de referent, cl. III, grad profesional superior-compartiment ” stare civila”.

Concursul se organizeaza la sediul Primerie comunei Iancu Jianu in data de 13.07.2015, ora 10:00 proba scrisa si in data de 15.07.2015, ora 10:00 – interviul.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 30.06.2015 la registratura institutiei. Pentru mai multe detalii: click aici


Anunt Primaria comunei Iancu Jianu organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Sef Serviciu Voluntar pentru situatii de urgenta, pe perioada nedeterminata in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Iancu Jianu.

Proba scrisa va avea loc in data de 27.04.2015, ora 09:00, la sediul primariei Iancu Jianu. Interviul va avea loc in data de 28.04.2015, ora 09:00 la Primaria comunei Iancu Jianu. Pentru mai multe detalii: click aici


Anunt Primaria Comunei Iancu Jianu organizeaza concurs pentru ocuparea temporara a functiei publice de referent clasa III, grad profesional superior, cu atributii de stare civila in data de 22-23.07.2013, la sediul primariei Iancu Jianu: click aici


Anunt Primaria Comunei Iancu Jianu organizeaza in data de 14.06.2013 ora 09:00 (proba scrisa) si 17.06.2013 ora 15:00 (proba de interviu) la sediul institutiei, EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL pentru functii publice din cadul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iancu Jianu, Jud. Olt – mai multe detalii: click aici